Thousands run through downtown San Jose for Silicon Valley Turkey Trot